Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu PA/13/KS/2019 „Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji".

 

Andrychów, dnia 28.06.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/13/KS/2019

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji".

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy: Ekopol Górnośląski Holding S.A. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 7.

Cena brutto: 286 870,44 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 44/100).

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Ekopol Górnośląski Holding S.A.  41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 7.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Dokonano oceny jednej oferty.

P - Kryterium oceny ofert jest:

P1 Kryterium ceny do 60 punktów.

P2 Kryterium terminu przekazania i uruchomienia całego systemu do 15 punktów

P3 Kryterium czasu usunięcia awarii do 25 punktów

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów w kryterium:

cena

Liczba punktów w kryterium:

termin uruchomienia zbiornika wyposażonego w układ dystrybucyjny wraz z wdrożonym systemem gospodarowania dostawami i tankowaniami.

Liczba punktów w kryterium:

czas usunięcia awarii

od chwili zgłoszenia

 

 

Łączna punktacja

 

 

1

Ekopol Górnośląski Holding S.A.  41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 7.

60,00

15,00

25,00

100,00

 

 1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

 

 1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

 

 1. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1. Unieważnieniu postępowania.

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 1. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy PZP. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

 

Prokurent samoistny

mgr inż. Jerzy Wojewodzic

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/13/KS/2019

Utworzono dnia 28.06.2019, 08:01

Informacje

Liczba wyświetleń: 16
Utworzono dnia: 28.06.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 28.06.2019 08:01, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/13/KS/2019
 • 28.06.2019 08:00, Krzysztof Szymański
  Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o wyniku przetargu PA/13/KS/2019 „Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji".