Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu PA/06/KS/2019 "Budowa chodnika w ciagu pieszo rowerowym przy ul. Lenartowicza w Andrychowie na odcinku B-C".

Andrychów, dnia 8.04.2019 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/06/KS/2019

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa chodnika w ciągu pieszo – rowerowym przy ul. Lenartowicza w Andrychowie na odcinku B – C”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firma) Wykonawcy:

Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak, 34-124 Barwałd Średni 230 email: zwkommel@gmail.com

Cena oferty brutto: 455 370,45 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1 F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88.

Oferta nr 2 Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak, 34-124 Barwałd Średni 230.

Oferta nr 3 Firma Usługowo – Handlowa „RAF-KOP” Rafał Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański.

Oferta nr 4 Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa ‘TRANSFIG” Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna.

Oferta nr 5  KRISBET Brukarstwo – Wynajem maszyn Krzysztof Płonka, ul. Krakowska 70, 43-340 Kozy.

Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest cena: do 60 %

Termin płatności: do 40%.

Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie

/kryterium cena – 60%/

Liczba  punktów przyznana ofercie

/kryterium termin płatności – 40%/

Łączna liczba punków

 1.  

F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88 email: lachbud@gmail.com

Liczba Punktów:

100,86 pkt

Liczba Punktów:

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

220,86 pkt.

 1.  

Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak, 34-124 Barwałd Średni 230 email: zwkommel@gmail.com

Liczba Punktów:

180,00 pkt

Liczba Punktów:

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

300,00 pkt.

 1.  

Firma Usługowo – Handlowa „RAF-KOP” Rafał Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański email: fhu.rafkop@op.pl

Liczba Punktów:

138,09 pkt

Liczba Punktów:

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

258,09 pkt.

 1.  

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa ‘TRANSFIG” Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna email: transfig@poczta.fm

Liczba Punktów:

108,72 pkt

Liczba Punktów:

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

228,72 pkt.

 1.  

KRISBET Brukarstwo – Wynajem maszyn Krzysztof Płonka, ul. Krakowska 70, 43-340 Kozy email: krisbet1972@o2.pl

Liczba Punktów:

113,04 pkt

Liczba Punktów:

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

233,04 pkt.

 1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

 1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

 1. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1. Unieważnieniu postepowania.

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 1. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

                                   Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Bizoń

 

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/06/KS/2019

Utworzono dnia 08.04.2019, 08:05

Informacje

Liczba wyświetleń: 18
Utworzono dnia: 08.04.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 08.04.2019 08:05, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/06/KS/2019
 • 08.04.2019 08:04, Krzysztof Szymański
  Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o wyniku przetargu PA/06/KS/2019 "Budowa chodnika w ciagu pieszo rowerowym przy ul. Lenartowicza w Andrychowie na odcinku B-C".