Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Dostawa kostki brukowej.

Andrychów, dnia 15.05.2019 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/09/KS/2019

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa kostki brukowej".

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Nazwa (firma) Wykonawcy:

PPHU „CHYŻBET”, Jan Łyś, 34-481 Chyżne 111, email: g.sumera@chyzbet.pl

Cena oferty brutto: 111 572,30 zł.  (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 30/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1 – PPHU „CHYŻBET”, Jan Łyś, 34-481 Chyżne 111, email: g.sumera@chyzbet.pl

Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:

Dokonano oceny jednej oferty.

Kryterium oceny ofert jest cena: do 60 %

Termin płatności: do 40%.

Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie

/kryterium cena – do 60%/

Liczba  punktów przyznana ofercie

/kryterium termin płatności – do 40%/

Łączna liczba punków

 1.  

PPHU „CHYŻBET”, Jan Łyś, 34-481 Chyżne 111, email: g.sumera@chyzbet.pl

Liczba Punktów:

180,00 pkt.

Liczba Punktów: 

120,00 pkt.

Liczba Punktów:

300,00 pkt.

 1.  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 1.  Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1.  Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierzał ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 1. Unieważnieniu postepowania.

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 1. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Bizoń

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/09/KS/2019

Utworzono dnia 15.05.2019, 13:23

Informacje

Liczba wyświetleń: 16
Utworzono dnia: 15.05.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 15.05.2019 13:23, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku przetargu nr PA/09/KS/2019
 • 15.05.2019 13:22, Krzysztof Szymański
  Dodanie dokumentu: Dostawa kostki brukowej.