Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji

Ogłoszenie nr 560764-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12017294600000, ul. ul. Batorego  24 , 34-120  Andrychów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 753 661, e-mail kszymanski@zgk.andrychow.pl, faks 338 753 109.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk.andrychow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o. o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.zgk.andrychow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.zgkandrychow.naszbip.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji
Numer referencyjny: PA/13/KS/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego, sukcesywnie partiami w ciągu roku 2019 w ramach systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego z możliwością zarządzania dostawami i tankowaniami. 2. Nazwa zadania: Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: Zamówienie obejmuje trzy rodzaje zamówień, tj. usługi lub dostawy, z uwagi na okoliczność, iż głównym przedmiotem zamówienia pod względem kosztowym jest dostawa oleju napędowego, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Celem precyzyjnego wyspecyfikowania przedmiotu zamówienia Zamawiający dzieli jego opis na trzy segmenty: a) Uruchomienie systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego z funkcją zarządzania dostawami i tankowaniami. b) Sukcesywna dostawa oleju napędowego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. w ramach systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego z funkcją zarządzania dostawami i tankowaniami. 3. Uruchomienie systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego z funkcją zarządzania dostawami i tankowaniami. W ramach realizacji tego segmentu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przekazania do użytku zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 l, wyposażonego w dystrybutor z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Istniejący stan przewiduje funkcjonowanie jednego punktu nalewowego, który będzie użytkowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24. Jego zadaniem będzie przyjmowanie paliw z autocystern do zbiornika magazynowego, magazynowanie paliw i ich wydawanie poprzez zbiornik z dystrybutorem do zbiorników pojazdów samochodowych. 4. Minimalne wymagania dotyczące zbiornika z układem dystrybucyjnym: a) Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 5000 l b) Pompa paliwowa o przepustowości min. 70 l/min.; c) Impulsator o dokładności min. +/- 0,5%; d) Wąż nalewowy długość min. 6 mb; e) Pistolet nalewowy automatyczny; f) Terminal min. 7”, kolorowy wyświetlacz, podświetlanie klawiszy; g) Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczające dystrybutor przed wyładowaniami atmosferycznymi; h) Oddolna linia załadunkowa; i) Wlew paliwa 2″ z odpowietrznikami j) Sonda przepełnieniowa k) Wąż ssawny z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym l) Czujnik przecieku między płaszczami m) Czujnik temperatury paliwa i otoczenia n) Filtr paliwa liniowy drobnoziarnisty o) Zamykana na zamek szafa dystrybucyjna oraz pokrywa dostępu p) Linia ssąca 1" q) Przyłącze uziemienia r) Układ dystrybucyjny 230 V s) Instalacja elektryczna t) Antena GSM u) Pełna dokumentacja zbiornika w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; Układ dystrybucyjny będzie przystosowany do pracy w warunkach pogodowych oscylujących w temperaturach od -40°C do +50°C. Wymagane jest, aby układ dystrybucyjny posiadał własne, bezprzewodowe, niezależne źródło transmisji danych oraz zasilania, które będzie gwarantować podtrzymanie napięcia w wypadku jego zaniku ze źródła zewnętrznego przez minimum 2 godziny. Wymaga się, aby układ dystrybucyjny był wyposażony w analizator przecieku paliwa pomiędzy płaszczami zbiorników. Poszczególne elementy układu dystrybucyjnego (zbiorniki, dystrybutor, zabezpieczenia) winny być w pełni kompatybilne. W zakres zamówienia wchodzą wszelkie zmiany modernizacyjne zapewniające taką kompatybilność (ew. modernizacja instalacji zbiorników, wymiana podzespołów w instalacji zbiorników, kalibracja układu itp.). W ramach tego segmentu zamówienia przewiduje się również instalację systemu (oprogramowania/aplikacji) pozwalającego na sterowanie układem dystrybucji paliw oraz zapewniającego wymaganą w niniejszej siwz analitykę w zakresie gospodarowania zasobami oleju napędowego oraz zarządzaniem flotą pojazdów i parkiem maszynowym, jak również rozliczania zużycia w odniesieniu do pojazdów i operatorów. Oprogramowanie systemowe ma za zadanie nadzorować pracę dystrybutorów paliw, archiwizować i grupować prowadzone transakcje w pamięci wewnętrznej oraz zapewniać analitykę zużycia zasobów w oparciu o dane identyfikujące maszyny i kierowców. Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu: • System będzie w pełni kompatybilny z układem dystrybucji paliw jeśli chodzi o płynny (online) pobór danych z układu dystrybucji; opóźnienia w transmisji między bazami danych dla poszczególnych zdarzeń eksploatacyjnych nie mogą przekraczać 5 minut; płynność i kompleksowość przekazu winna umożliwiać pobór informacji o każdym poborze paliwa jako zdarzeniu eksploatacyjnym z dokładnym określeniem czasu takiego zdarzenia oraz możliwość dokonania przez system doraźnej analizy rozliczeniowej pobranego paliwa według dat, kierowców, pojazdów, zużycia paliwa, zbiorników czy rodzaju tankowania. • System gwarantował będzie dostęp do danych z tankowań przez dowolną przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie poprzez komputer, telefon, smartfon czy tablet bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, a dostęp będzie zabezpieczony certyfikatem szyfrowania zapewniającym ochronę pozyskiwanych danych przed nieuprawnionym dostępem (indywidualne i niepowtarzalne loginy); Zamawiający winien mieć dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego online 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca umożliwiającego komunikację satelitarną; zakres informacji udostępnianych online Zamawiającemu oprócz danych związanych z poborem oleju napędowego w rozbiciu na pojazd/kierowcę/datę winien sygnalizować potencjalne nieprawidłowości w zakresie tankowań, w szczególności notyfikować nagłe zwiększenie zużycia oleju napędowego przez pojazd/kierowcę, przepały i oszczędności pojazdów. System winien gromadzić i przetwarzać dane w sposób ciągły i nieprzerwany; • System będzie umożliwiał import danych z urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach będących własnością Zamawiającego i na tej podstawie będzie umożliwiał generowanie raportów dotyczących min. przebytych tras oraz poborów paliwa przez pojazdy przynajmniej w okresie między poszczególnymi tankowaniami; • System będzie zapewniał możliwość wyłączenia podglądu danych w dowolnych okresach czasu dla wybranych przez Zamawiającego kierowców, pojazdów oraz konfiguracji kierowca-pojazd; • System będzie zapewniał możliwość weryfikacji podanego przez kierowcę/operatora stanu licznika kilometrów/motogodzin dowolnego pojazdu objętego systemem przed poborem paliwa, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości poinformuje o tym kierowcę/operatora i umożliwi mu poprawę wprowadzonych danych; • System będzie wychwytywał i informował o wszystkich przerwach podczas tankowania, polegających na wyciąganiu pistoletu z baku podczas tankowania pojazdu/maszyny. • System będzie automatycznie przeliczał załadunki i wydania z temperatury rzeczywistej do temperatury referencyjnej +15 ℃ i odwrotnie; • System będzie informował online o stanie paliwa w zbiorniku w sposób wartościowy i procentowy; • System będzie umożliwiał nadanie różnym grupom operatorów systemu różnych poziomów uprawnień/dostępu w zależności od wymagań Zamawiającego; • System będzie umożliwiał Zamawiającemu: - dodawanie ręczne tankowań zewnętrznych (tj. poza układem dystrybucji w bazie Zamawiającego) np. na innych stacjach paliw, - import tankowań z plików (.csv) ze wskazanych przez Zamawiających kart flotowych, - edycję (poprawienie) błędnie wpisanych stanów licznika z informacją online, iż taka czynność została wykonana, kiedy i przez kogo. • System będzie generował graficzne statystyki dotyczące, pobrań paliwa wg: - tankowań kierowców, - tankowań pojazdów, - tankowań sumarycznych; • System będzie umożliwiał Zamawiającemu tworzenie grup pojazdów i kierowców, oraz tworzenie raportów i analiz w odniesieniu do tak utworzonych grup pojazdów i grup kierowców; niezależnie od powyższego system zapewnia tworzenie raportów i analiz w odniesieniu pojedynczych kierowców i pojazdów. Program/aplikacja będzie zapewniać możliwość eksportu utworzonych raportów, analiz, statystyk, zestawień do plików o formatach .xls i .pdf, bezpośredni wydruk bezpośrednio ze środowiska programu oraz tworzenie informacji graficznych (wykresów, porównań); • System będzie miał możliwość poszerzania o kolejne kompatybilne ze sobą podsystemy i funkcjonalności pracujące na tych samych identyfikatorach i z tą samą procedurą poboru paliwa (np. rozliczanie, system kontroli przejść itp.); • Program powinien mieć możliwość implementowania danych o dodatkowych zdarzeniach eksploatacyjnych dotyczących maszyn oraz będzie informować Zamawiających o tych zdarzeniach eksploatacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem (z możliwością zmiany metody obliczania wyprzedzenia na w dniach, kilometrach lub motogodzinach). Do zdarzeń eksploatacyjnych, o których mowa powyżej należy między innymi: - termin badania okresowego, - termin przeglądu technicznego, przeglądu UDT itp. - ważność ubezpieczenia AC i OC, - termin ważności świadectwa dopuszczenia, - informacje dotyczące podatku drogowego, - termin wymiany płynów eksploatacyjnych, - legalizacja tachografu, - ważność gaśnicy; • Wykonawca udostępni Zamawiającym dostęp/aplikację na system operacyjny Android do informacji online dotyczących co najmniej stanu paliwa w zbiornikach, bieżących tankowaniach, załadunkach/dostawach paliwa do zbiornika w tym numerów SENT z poszczególnych dostaw paliwa do zbiornika. Zamawiający przewiduje dostarczenie identyfikatorów pojazdów oraz identyfikatorów/kart kierowców zgodnie z wymaganiami systemu. Karty muszą zapewniać rozpoznanie w systemie kierowcy i pojazdu. Zamawiający określa, że przewiduje objęcie systemem 40 pojazdów i 38 kierowców. Dokładne dane dotyczące pracowników i pojazdów zostaną przekazane przed podpisaniem umowy, podobnie jak wykaz osób upoważnionych do korzystania z systemu (operatorów) wraz z informacjami na temat ich poziomu uprawnień/dostępu. W trakcie trwania umowy powyższe dane mogą ulegać zmianie. 5. Parametry dostaw oleju napędowego: a) Olej napędowy powinien odpowiadać parametrom określonym w aktualnej na dzień złożenia oferty Normie PN-EN 590 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2008 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Zamawiający przewiduje dostarczanie w całym okresie zamówienia oleju standardowego. Olej napędowy powinny charakteryzować parametry wskazane w załączniku nr 6. Warunki powyższe odnoszą się do każdej dostawy oleju napędowego w okresie realizacji zamówienia. b) Celem potwierdzenia parametrów oleju napędowego do każdej dostawy cząstkowej Wykonawca dostarczy dokument jakościowy danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, próbkę paliwa w 5-litrowym metalowym zaplombowanym kanistrze opatrzonym znakiem umożliwiającym indywidualizację dostawcy paliwa i konkretnej dostawy cząstkowej, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). Próbka musi być pobrana z dostarczonej partii paliwa i w obecności pracownika Zamawiającego. Próbka rozjemcza będzie przechowywana u Zamawiającego. W razie zakwestionowania jakości paliwa Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia reklamacji Wykonawcy oraz protokolarnego badania próbki w laboratorium wskazanym przez Wykonawcę. W razie niespełnienia wymagań jakości paliwa określonych w niniejszej siwz koszt takiego badania będzie w całości ponosił Wykonawca. Szczegółowe uzgodnienia odnośnie procedury poboru, przechowania i badania próbki rozjemczej zostaną dokonane na etapie podpisania umowy, poprzez wspólne podpisanie stosownego porozumienia po zapoznaniu się z procedurą badania próbki rozjemczej zaproponowaną przez Wykonawcę. c) Dostawy oleju napędowego będą realizowane dla poprzez system dystrybucyjny. System bezobsługowego poboru oleju napędowego z możliwością zarządzania dostawami i tankowaniami zapewnia Zamawiającemu możliwość całodobowego nieprzerwanego tankowania z pełną analizą systemową (zgodnie z wymaganiami siwz). Terminowe uzupełnienie zasobów magazynowych oleju napędowego celem zachowania bezpieczeństwa dostaw i możliwości tankowania będzie obciążało Wykonawcę. Transport przedmiotu zamówienia realizowany będzie w całości przez wykonawcę - bez udziału Zamawiającego. Wszystkie środki transportowe wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowany przez GUM układ dystrybucyjny spełniający warunki techniczne do przewozu paliw płynnych, wyspecyfikowane w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001r. nr 113, poz. 1211 ze zm.) na terenie siedziby Zamawiającego 6. Warunki odbioru poszczególnych dostaw cząstkowych: a) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia lecz bez odrębnego zamówienia składanego przez Zamawiającego Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy bez ingerencji Zamawiającego. Celem umożliwienia obliczenia ceny ofertowej Zamawiający szacuje, że łączna ilość oleju napędowego określona łącznym zapotrzebowaniem w całym okresie obowiązywania umowy wynosi do 60 m³. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu łącznie mniejszej ilości oleju napędowego, niż określona powyżej, w przypadku gdy wynikało to będzie z mniejszego niż szacowane zapotrzebowania. b) Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy następował będzie na terenie bazy Zamawiającego zlokalizowanej w Andrychowie przy ul. Batorego 24 w godzinach pracy Zamawiającego, przy udziale upoważnionych do tego wyznaczonych pracowników . c) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę paliwa do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego, niezależnie od wystawienia dokumentu WZ wymagane jest potwierdzenie dostawy elektronicznie w systemie. d) Z uwagi na strategiczny charakter zamówienia opóźnienie dostawy niepoprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron będzie bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar umownych, a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy. Wymóg powyższy będzie traktowany przez Zamawiającego rygorystycznie. 7. Rozliczanie dostaw oleju napędowego a) Rozliczenie oleju napędowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało w litrach, w temperaturze rzeczywistej, w cenie z dnia pobrania paliwa ze zbiornika. b) Olej napędowy dostarczony (wpompowany) do zbiornika staje się własnością Zamawiającego, lecz podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie olej napędowy pobrany w litrach w temperaturze rzeczywistej do pojazdów samochodowych lub maszyn (zapłata nastąpi za olej napędowy zatankowany do baków pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego, a nie za olej napędowy wlany do zbiornika magazynowego) z ceną z dnia zatankowania paliwa do baków pojazdów samochodowych lub maszyn Zamawiającego, a nie z dnia dostawy do zbiorników magazynowych. c) Wykonawca po wystawieniu faktur VAT za olej napędowy przekaże Zamawiającemu informację o szczegółach poboru paliwa przez Zamawiającego (numer rejestracyjny, nazwisko kierowcy, ilość pobranego paliwa, cena netto) w postaci załącznika do faktury VAT, który udostępniony zostanie w systemie najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Możliwość wglądu do powyższych danych warunkuje akceptację faktury przez Zamawiającego d) Po zakończeniu umowy lub w przypadku wystąpienia awarii układu dystrybucyjnego uniemożliwiającej stwierdzenie wydanej ilości paliwa, rozliczenie zbiornika nastąpi metodą arytmetyczną: dostawy do zbiornika oleju napędowego w litrach minus pobory oleju napędowego w litrach oraz faktyczny stan paliwa w zbiorniku. Jeżeli stwierdzi się, że bilans odbiega od dopuszczalnych odchyleń to wartość ta jest kosztem lub przychodem Zamawiającego w proporcji do pobranego przez niego oleju napędowego.
II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie koncesję na obrót paliwami wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), z datą ważności co najmniej do 31.12.2019 r.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

• Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. • Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Zastosowanie znajdują zapisy § 7 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz.1126 ze zm.). • Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zastosowanie znajdują zapisy § 7 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). • Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• Koncesję na obrót paliwami wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.). • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: • formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; • pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); • zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia

25,00

Termin uruchomienia zbiornika wyposażonego w układ dystrybucyjny wraz z wdrożonym systemem gospodarowania dostawami i tankowaniami

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 
 

 

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Bizoń

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ) ustawy pzp

Utworzono dnia 27.06.2019, 13:53

SIWZ z załącznikami.

Utworzono dnia 14.06.2019, 06:24

Informacje

Liczba wyświetleń: 45
Utworzono dnia: 14.06.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

  • 27.06.2019 13:53, Krzysztof Szymański
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ) ustawy pzp
  • 14.06.2019 06:24, Krzysztof Szymański
    Dodanie załącznika: SIWZ z załącznikami.
  • 14.06.2019 06:24, Krzysztof Szymański
    Dodanie dokumentu: Dostawa oleju napędowego w ramach bezobsługowego systemu dostaw i dystrybucji