Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O.

ul. Batorego 24

34-120 Andrychów

 

 1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  w Andrychowie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.
 2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
 3. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 4. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 7. korzysta z pełni praw publicznych,
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 9. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
 10. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych
  i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 11. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:
 12. CV kandydata,
 13. list motywacyjny,
 14. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 15. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 16. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 17. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,
 18. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 19. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 20. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 21. oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 22. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,
 23. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),
 24. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie przy
ul. Batorego 24 ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

 1. umowę Spółki.
 2. dokumentację organizacyjną Spółki.
 3. oraz zagadnienia techniczne w wydziałach Spółki.
 4. umowa o świadczenie usług zarządzania i cele zarządcze do realizacji na 2017 rok.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie ZGK Spółka z o. o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24, pokój  nr 10  lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Andrychowie”.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 26 maja 2017 r., do godz. 10:00.

   O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani
o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty  elektronicznej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie  Zakładu www.zgk.andrychow.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie www.zgkandrychow.naszbip.pl  oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ul. Batorego 24 w Andrychowie.

                                                                                                                  

 

Rada Nadzorcza

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Utworzono dnia 12.05.2017, 12:58

Ogłoszenie o konkursie

Utworzono dnia 12.05.2017, 12:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 383
Utworzono dnia: 12.05.2017
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 17.07.2017 06:14, Krzysztof Szymański
  Wyłączenie widoczności dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.
 • 12.05.2017 12:58, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Regulamin konkursu
 • 12.05.2017 12:57, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o konkursie