Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Uchwała nr 11/2017 r.

 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Andrychowskiego Zakładu Komunalnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Andrychowie

z dnia 9.06.2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:

 •  
 •  
 •  

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, oraz ustalenia Wag dla tych celów zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczania na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji celów zarządczych przez Członka zarządu.

§ 4

 1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania celów zarządczych przez członka zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty.
 2. Na podstawie dokonanej oceny wykonania celów Zarządczych rada nadzorcza określi wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
 3. Rada nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania celów Zarządczych i określi wysokość wynagrodzenia Zmiennego za dany rok.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziałów.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 6

 1. Członek zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowanie prawa do wynagrodzenia.
 2. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentacji Spółki.

§ 7

 1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi zarządu nieodpłatnie w zakresie uzasadniającym celem Umowy tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
 2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 8

W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu jawnym 200 głosów ważnych,  co stanowi 100% kapitału zakładowego. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 257
Utworzono dnia: 27.07.2017
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 27.07.2017 06:47, Krzysztof Szymański
  Edycja dokumentu: Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 • 27.07.2017 06:28, Krzysztof Szymański
  Dodanie załącznika: Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 • 27.07.2017 06:26, Krzysztof Szymański
  Dodanie dokumentu: Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.